اهمیت بذر در کشاورزی

بذر مهمترین نهاده کشاورزی است


برای درک این مطلب کافی است دو حالت را در نظر بگیرید:

·         حالت اول: شما بذر بسیار ضعیفی دارید یا اینکه این بذر گیاهی را تولید می کند که عملکرد ان بسیار ناچیز است، در این صور هرچقدر هم برای حاصل آوردن محصول خود تلاش کنید و هزینه کنید و نهاده های مناسب تهیه کنید جواب نخواهید گرفت چون بذری که استفاده کرده اید پتانسیل پایینی داشته است. این حالت مصداق بارز  خشت اول را کج گذاشتن است.

·         حالت دوم: شما بذری با بنیه خوب استفاده می کنید که علاوه براینکه درصد سبز شدن بالایی دارد عملکرد فوق العاده ای را هم دارد این بذر حتی اگر دیگر نهاده ها هم ضعیف باشند می تواند حداقل عملکرد قابل قبولی داشته باشد. و این حالت مصداق بارز  قدم اول را محکم برداشتن است.

کدام حالت را انتخاب می کنید؟

به طبع حالت اول چرا که در کشاورزی هدف اول کشاورزان سودآوری است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سود آوری یک کشاورز تا حدود زیادی به بذر مورد استفاده آنها بستگی دارد.

بنابراین باید توجه داشته باشید که بذر چه رقمی و با چه کیفیت و بنیه ای  استفاده  می کنید.

اگر هدف شما هم به دست آوردن عملکرد بیشتر و بیشتر است، فروشگاه بذر برتر فقط برترین بذر های بازار را ارائه می کند همان بذرهایی که توسط کشاورزان کشت شده اند و آنها از  کشت آن جواب بسیار خوبی گرفته اند. به لحاظ قوه نامیه هم این بذرها کاملا تضمینی هستند. در هر صورت شما می توانید برای خرید هر بذری بصورت رایگان با کارشناسان ما مشورت کنید.